Bán hàng

08 3894 9626

Tin tức

WeblinksThị trường điện cạnh tranh khởi động thuận lợi

Trước khi vận hành thị trường điện vào ngày 1-7, EVN đã vận hành thị trường thí điểm trong 6 ngày (từ ngày 25 đến ngày 30-6), kết quả cho thấy tổng số tiền EVN thanh toán nếu theo giá thị trường sẽ thấp hơn so với thanh toán theo hợp đồng mua bán điện khoảng 2,982 tỷ đồng. Ở giai đoạn vận hành thị trường chính thức (từ ngày 1 đến ngày 6-7), tổng số tiền EVN thanh toán theo thị trường sẽ thấp hơn so với thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện khoảng 8,209 tỷ đồng.

Như vậy, từ ngày 25-6 đến ngày 6-7, chênh lệch tổng doanh thu khâu phát của các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường (khi không thực hiện thị trường và khi thực hiện thị trường điện) vào khoảng 11,192 tỷ đồng, tương đương 1,85%. So sánh doanh thu theo thị trường điện và theo hợp đồng mua bán điện trước đây, thì trong tổng số 24 nhà máy thanh toán theo thị trường điện có 9 nhà máy bị giảm doanh thu, 15 nhà máy tăng doanh thu. Tổng doanh thu của các nhà máy thủy điện tăng khoảng 5,4 tỷ đồng và tổng doanh thu của các nhà máy nhiệt điện giảm khoảng 16,6 tỷ đồng.

Qua 16 ngày chính thức vận hành thị trường điện cho thấy, với nguyên tắc huy động nguồn theo quy định vận hành thị trường, các nhà máy chủ động hơn trong việc vận hành các tổ máy thông qua bản chào giá, làm tăng tính minh bạch trong huy động các nguồn điện hơn so với cơ chế huy động nguồn trước đó. Một số nhà máy thủy điện đã có chiến lược chào giá rẻ để huy động sản lượng tối đa khi nước về hồ đủ lớn, điều này phù hợp với điều tiết hồ chứa của nhà máy, đồng thời nâng cao doanh thu cũng như lợi nhuận, góp phần giảm giá thị trường trong khoảng thời gian này.

Để nâng cao tính cạnh tranh và thị phần của các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện, giá thị trường điện phản ánh đúng quan hệ cung cầu, EVN cần sớm đưa các tổng công ty phát điện (GENCO) vào hoạt động, đưa các nhà máy hạch toán phụ thuộc EVN thuộc danh sách các nhà máy của GENCO tham gia trực tiếp thị trường điện; tổ chức lại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia để nâng cao tính chủ động cho đơn vị này nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch trong vận hành thị trường điện.